Voorwaarden

Welkom bij Chillplanet.io! Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") regelen je toegang tot en gebruik van onze website, diensten en applicaties (gezamenlijk de "Diensten"). Lees deze Voorwaarden aandachtig door. Door onze Diensten te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze Voorwaarden en ons Privacybeleid.

Geschiktheid

Om toegang te krijgen tot onze Diensten en ze te gebruiken, moet je minstens 13 jaar oud zijn. Door Chillplanet.io te gebruiken, verklaar en garandeer je dat je voldoet aan de leeftijdsvereiste en de wettelijke bevoegdheid hebt om deze Voorwaarden te aanvaarden. Als je jonger bent dan 13 jaar, mag je onze Diensten niet gebruiken.

Gedrag van de gebruiker

U bent als enige verantwoordelijk voor uw gedrag tijdens het gebruik van onze Services. U stemt ermee in zich te houden aan onze Gedragsregels en aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wetten en voorschriften. Elke schending van deze Voorwaarden of onze Gedragsregels kan leiden tot opschorting of beëindiging van uw toegang tot onze Services.

Inhoud gebruiker

Chillplanet.io kan gebruikers toestaan inhoud in te dienen, te posten of te delen, zoals tekst, afbeeldingen of video ("Gebruikersinhoud"). U behoudt de eigendom van uw Gebruikersinhoud, maar verleent ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om uw Gebruikersinhoud te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, afgeleide werken ervan te maken, weer te geven en uit te voeren in verband met onze Diensten.

U verklaart en garandeert dat u over de benodigde rechten, licenties en machtigingen beschikt om deze licentie te verlenen en dat uw Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of publicatierechten.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud en materialen op onze services, inclusief tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen en software, zijn eigendom van Chillplanet.io of haar licentiegevers en worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomswetten. U mag geen inhoud of materialen op onze Diensten reproduceren, distribueren, wijzigen, er afgeleide werken van maken, in het openbaar vertonen of commercieel exploiteren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Afwijzing van garanties

Onze Diensten worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Chillplanet.io garandeert niet dat de Diensten foutloos, ononderbroken, veilig of vrij van virussen of andere schadelijke componenten zullen zijn.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zullen Chillplanet.io of haar filialen, directeurs, functionarissen, werknemers of agenten aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, gegevensverlies of goodwill, voortvloeiend uit of in verband met uw toegang tot of gebruik van onze services, zelfs indien u op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Vrijwaring

U stemt ermee in Chillplanet.io en haar filialen, directeurs, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen of uitgaven, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, die voortvloeien uit of in verband staan met uw toegang tot of gebruik van onze Diensten of uw schending van deze Voorwaarden.

Beëindiging

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot onze Services op te schorten of te beëindigen op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van deze Voorwaarden of onze Gedragsregels.

Wijzigingen in deze voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken bijwerken of wijzigen. We stellen u op de hoogte van wijzigingen door

de bijgewerkte Voorwaarden op ons platform, samen met de datum van de laatste bijwerking. Als u onze Services blijft gebruiken nadat deze Voorwaarden zijn gewijzigd, betekent dit dat u de bijgewerkte Voorwaarden accepteert.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden en eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Voorwaarden of uw gebruik van onze Services worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zuid-Afrika. U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Zuid-Afrika voor het oplossen van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of uw gebruik van onze Services.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht.

Verklaring van afstand

Geen verklaring van afstand van een bepaling van deze Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of enige andere bepaling, en het niet doen gelden van een recht of bepaling onder deze Voorwaarden zal geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling inhouden.

Neem contact met ons op

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via onze contactpagina.